Naša MŠ Branovo je plno organizovaným zariadením, ktorého zriaďovateľom je obec Branovo. Je umiestnená v účelovej dvojposchodovej  budove. Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Výchova a vzdelávanie prebieha v štátnom jazyku. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí. Dôraz kladieme aj na podnetnosť prostredia, tomu prispôsobujeme výber hračiek i učebných pomôcok. V triede sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí. Exteriér tvorí záhrada a školský dvor,vybavené preliezkami, pieskoviskom a bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí. Rozsiahli pozemok, na ktorom je budova MŠ postavená, umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení a hrách na priestrannom a upravenom dvore.

Ďakujeme za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili
zverením Vašich detí do našej starostlivosti v materskej škole. Tá sa stáva
druhým domovom pre Vaše dieťa a preto je pre nás dôležité vytvoriť mu
prostredie, v ktorom sa bude cítiť ako doma.

                                                                                  

Monika Pintérová

riaditeľka materskej školy